POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązująca od 1 maja 2020 r.

 

I.                    ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych osoby przekazującej te dane („Użytkownik”) jest Adwokat Bartosz Karbowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRP Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartosz Karbowski z siedzibą w Katowicach (40-657), ul. Zbożowa 38 lok. 110, NIP: 6482646518 i Adwokat Dawid Rasiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRP Kancelaria Adwokacka Adwokat Dawid Rasiński z siedzibą w Katowicach (40-657), ul. Zbożowa 38 lok. 110, NIP: 6262924636 („Administrator”) – wspólnie lub osobno, w zależności od celu przetwarzania danych osobowych.

 

Dane osobowe przetwarzane są wspólnie przez ww. Administratorów w zakresie dotyczącym celów przetwarzania określonych w sekcji II pkt 1,2 i 3. Współadministratorzy uzgodnili, że Użytkownik może zrealizować przysługujące mu prawa określone w niniejszym dokumencie, jak i wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych wobec każdego ze współadministartorów i każdy z nich jest odpowiedzialny za ich realizację.

 

W zakresie dotyczącym celu przetwarzania określonego w sekcji II pkt 4 Administratorem danych osobowych jest ten z ww. adwokatów, z którym Użytkownik zawarł umowę w przedmiocie świadczenia usług prawnych.

 

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”).

 

Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

 

W sprawach ochrony danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: kancelaria@krpartners.pl

 

II.                  CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w wykonaniu prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym w szczególności w celach:

 

1.      Realizacji usług świadczonych poprzez stronę www.krpartners.pl („Strona”) i w celach wskazanych we właściwych i dedykowanych formularzach Strony, w tym w szczególności:

·         zapisania się na otrzymywanie informacji, w tym informacji handlowych (np. newsletter, powiadomienia z bloga, alerty dla przedsiębiorców, itp.) oraz personalizowanie przekazywanych informacji, w tym analiza i profilowanie danych w celach marketingowych;

·         złożenie zapytania o wycenę;

·         złożenie zapytania o ofertę;

·         korzystanie z aplikacji lub narzędzi online;

·         zapisania się na wydarzenia (np. spotkania, konferencje, webinaria, itd.) organizowane przez Administratora;

·         udział w rekrutacjach prowadzonych przez Administratora, w tym w szczególności złożenie dokumentów rekrutacyjnych;

2.      Statystycznych i administracyjnych, w tym w szczególności:

·         monitorowania i egzekwowania przestrzegania warunków korzystania z funkcjonalności Strony;

·         administrowania i zarządzania Stroną;

·         gromadzenia i porządkowania danych do celów analizy i ulepszenia działania Strony.

3.      Prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem, w tym także prowadzenia działalności marketingowej, jak też w innych celach zgodnych z obowiązującym prawem, o ile jest to wymagane do realizacji umowy, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b oraz pkt. f RODO.

4.       Świadczenia usług prawnych na rzecz Użytkownika – w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej w tym przedmiocie.

 

III.                ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 

1.      Przeglądając Stronę i korzystając z jej funkcjonalności Użytkownik przekazuje takie dane jak:

 

·         Swój adres IP (adres internetowy, który informuje o urządzeniu, za pośrednictwem którego odwiedzana jest Strona). IP może wskazywać na kraj, miasto lub inny obszar geograficzny, gdzie się znajduje urządzenie; ścieżkę zwiedzania Strony, dane przeglądarki Użytkownika. Administrator pozyskuje te dane automatycznie, część z nich może zostać zablokować poprzez zablokowanie plików cookies w przeglądarce, o czym szerzej w sekcji V.

·         Wszelkie dane przekazywane przez Użytkownika mailowo lub za pośrednictwem dedykowanych formularzy kontaktowych (o zakresie przekazywanych danych decyduje Użytkownik, zwykle są to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).

 

2.      W przypadku nawiązania współpracy w zakresie świadczenia usług prawnych Użytkownik przekazuje wszelkie dane niezbędne do prawidłowego świadczenia usług. O zakresie niezbędnych danych decyduje przedmiot umowy zawartej pomiędzy stronami.

 

IV.               PRAWA UŻYTKOWNIKA

 

1.      Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić np. kontakt z Użytkownikiem, przekazywanie Użytkownikowi informacji marketingowych lub wykonanie usługi.

2.      Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Użytkownika uprzedniej zgody.

3.      Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej.

4.      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, taka zgoda może być przez niego w każdej chwili odwołana, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

5.      W przypadku wątpliwości odnośnie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

V.                 PLIKI COOKIES

 

1.      Administrator może przechowywać niektóre informacje na komputerze użytkownika za pomocą plików cookies. Warunkiem przechowywania tych danych jest uprzednie uzyskanie zgody Użytkownika.

2.      Pliki cookies są wykorzystywane w szczególności w celu pomocy w logowaniu użytkownika (np. zapamiętanie nazwy użytkownika, jeżeli użytkownik zarejestruje się lub zaloguje); zapamiętania niektórych preferencji użytkownika; wsparcia Administratora w ulepszaniu Strony.

3.      W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 

a)      „sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

b)      „stałe” (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

4.      Na Stronie stosuje się dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

5.      Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies na urządzeniu końcowym.

6.      Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcjonalności Strony.

7.      Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

 

VI.               OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane odpowiednio przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnienia roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte.

 

VII.             ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcą danych osobowych Użytkownika mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, współpracujący z Administratorem adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne, zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowo – podatkowe, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).

Dane Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

VIII.           ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Wszelkie zmiany wprowadzane przez Administratora do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane na Stronie, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której Użytkownik zostanie zawiadomiony w drodze pojawiającego się okna (pop-up window).

 

Wersja z dnia 1 maja 2020 roku