Zespół

Bartosz Karbowski

Adwokat – Partner Zarządzający

Ekspert z zakresu prawa korporacyjnego. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz prowadzi wybrane sprawy klientom indywidualnym. W ramach prowadzonej działalności koordynował liczne procesy M&A (fuzje i przejęcia), nadzorował audyty prawne poprzedzające nabycie przedsiębiorstw (due diligence), a także reprezentował przedsiębiorców w postępowaniach dotyczących koncentracji przed Prezesem UOKiK.

Jako pełnomocnik i obrońca reprezentuje klientów w sporach gospodarczych prowadzonych zarówno przed sądami powszechnymi jak i arbitrażowymi. Posiada doświadczenie także w zakresie międzynarodowego prawa handlowego.

Wykształcenie:
Adwokat (ORA Katowice). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestnik międzynarodowych szkoleń i konferencji z zakresu windykacji zagranicznych wierzytelności („Access to Civil Justice Simplification of cross-border Debt Collection”) oraz pozasądowych metod rozstrzygania sporów cywilnych („Court settlement as an alternative dispute solution”).

Adwokat Bartosz Karbowski – dowiedz się więcej

Dawid Rasiński

Adwokat – Partner Zarządzający

Ekspert w zakresie Compliance oraz prawa karnego gospodarczego. W ramach prowadzonej działalności koordynował procesy wdrażania systemów zarządzania ryzykiem prawnym m.in. w dużych spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz grupach kapitałowych. Przewodniczy audytom, których celem jest weryfikacja statusu zgodności działalności przedsiębiorstwa z prawem. Opracowuje i wdraża w spółkach wewnętrzne procedury compliance, w tym w szczególności procedury antykorupcyjne, weryfikacji kontrahentów, zgłaszania nieprawidłowości oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

Jako pełnomocnik i obrońca reprezentuje klientów w największych i często precedensowych sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego i skarbowego. Swoje doświadczenie w tym względzie wykorzystuje w biznesie, przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii minimalizacji indywidualnej odpowiedzialności karnej członków kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach. Prowadzi także szkolenia z zakresu prawa karnego gospodarczego, przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz compliance.

Wykształcenie:
Adwokat (ORA Katowice) oraz certyfikowany Compliance Officer). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent studiów podyplomowych „Prawo karne skarbowe i gospodarcze” organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Uczestnik studiów Menedżerskich opartych na strukturze MBA organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Uczestnik szkoleń z zakresu Compliance.

Adwokat Dawid Rasiński – dowiedz się więcej

Piotr Latocha

Radca Prawny

Radca Prawny, absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Warszawskiego. Pracę magisterską z tematu „Status funkcjonariusza Służby Więziennej”, którą przygotował pod kierunkiem naukowym prof. Małgorzaty Gersdorf obronił z wynikiem bardzo dobrym.


Specjalista z zakresu prawa pracy. Zdobywał doświadczenie w renomowanych warszawskich kancelariach. Już w trakcie studiów odbywanych na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego blisko związany z tematyką prawa pracy – uczestnik zarówno seminariów jak i wykładów nadprogramowych poświęconych tej tematyce. Również na polu zawodowym od zawsze zaangażowany w obsługę prawną przedsiębiorstw z branży transportowej i budowlanej w zakresie prawa pracy. Posiada doświadczenie w sprawach dotyczących zarówno indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy, w tym w kontaktach ze związkami zawodowymi.

Mateusz Kinas

Adwokat

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


Specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie rynku kapitałowego. Ceniony doradca przy transakcjach dokonywanych w ramach rynku publicznego, a także w zakresie polityki informacyjnej spółek oraz emisji dłużnych papierów wartościowych i wprowadzania ich do obrotu na rynku regulowanym.


Zapewnia wsparcie organów stanowiących, nadzorczych oraz zarządczych przy tworzeniu ram prawnych ich funkcjonowania. Uczestniczy w obsłudze prawnej procesów fuzji i przejęć spółek (M&A) i innych przekształceń własnościowych.


Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej spółek z branży deweloperskiej, farmaceutycznej, medycznej, informatycznej.

dr Piotr Sekulski

Doradca podatkowy – Of Counsel

Doradca podatkowy (nr wpisu 13740), doktor prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukowo związany również z University at Buffalo (USA) oraz Paris Lodron Universität ( Austria) Autor licznych publikacji naukowych oraz wystąpień podczas konferencji i seminariów.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach doradztwa podatkowego (PWC, Thedy & Partners czy CRIDO). Specjalizuje się w podatkach dochodowych (w tym również tzw. uldze IP Box) oraz międzynarodowych.

Jako ekspert ds. regulacji podatkowych Centrum im. A. Smitha brał udział w przygotowaniu i opiniowaniu licznych projektów regulacji prawnych dotyczących przedsiębiorców (np. nowelizacja dotycząca możliwości organizowania zgromadzeń wspólników przez Internet).

Maryla Bywalec

Prawnik
Prawnik, absolwentka studiów prawniczych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w 2019 r. z powodzeniem ukończyła aplikację adwokacką. Swoją wiedzę z zakresu prawa autorskiego i szeroko pojętego prawa w przemyśle rozrywkowym zdobywała będąc aktywnym członkiem Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, autorskim, szczególnie zaangażowana pozostaje w pomoc twórcom związaną z dochodzeniem ich roszczeń w postępowaniu sądowym.

Weronika Bednarska

Prawnik

Prawnik, doktorantka na IV roku studiów w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykłada prawo autorskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Akademii Muzycznej w Katowicach.


Specjalizuje się w prawie autorskim, ochronie danych osobowych i prawie nowych mediów. Posiada doświadczenie w procedurach ochrony danych osobowych i prawie e-commerce. Z powodzeniem prowadziła od strony prawnej procesy wdrożenia usług IT swoich klientów w międzynarodowych korporacjach działających na polskim rynku.