Specjalizacje

Prawo zobowiązań

Konstruowanie i analizowanie umów to przedmiot naszej codziennej praktyki zawodowej. Wykonując te czynności zawsze na pierwszym miejscu stawiamy dobro klienta. Proces tworzenia umowy nie ogranicza się do zamieszczenia w niej stosownych zapisów zgodnie z wolą zleceniodawcy. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klienta zapewniamy mu wsparcie także na płaszczyźnie negocjacji z kontrahentem. W ramach procesu kontraktowania można zatem w skrócie wyszczególnić następujące etapy:

⦁ Cel gospodarczy – Ustalenie z klientem jego oczekiwań i celu jaki powinna spełnić umowa – zawsze przy uwzględnieniu specyfiki klienta lub profilu jego działalności zawodowej.

⦁ Porównanie – Ocena zakresu potencjału negocjacyjnego klienta względem jego potencjalnego kontrahenta.

⦁ Projekt – Stworzenie wstępnego draftu umowy.

⦁ Negocjacje – Uczestnictwo w procesie negocjowania ewentualnych uzupełnień lub modyfikacji celem doprowadzenia do ustalenia finalnej treści umowy.

⦁ Finalizacja – podpisanie ostatecznej, zaakceptowanej przez strony wersji umowy.

Jeżeli po zawarciu umowy, tj. na etapie wykonawczym, pojawią się problemy z interpretacją jej postanowień – w tym w szczególności w zakresie sposobu realizacji umowy – służymy wsparciem przy wykładni jej treści.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w konstruowaniu i audytowaniu umów o różnym stopniu skomplikowania – począwszy od podstawowych umów sprzedaży, przez nieco bardziej rozbudowane umowy o roboty budowlane, aż po te najbardziej skomplikowane, jak np. umowa outsourcingu usług bankowych.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga specjalistycznego: www.prawokontraktowe.pl

Prawo karne gospodarcze

Kancelaria udziela pełnego wsparcia na każdym etapie postępowania karnego, w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych i skarbowych. Reprezentujemy zarówno oskarżonych (podejrzanych, zatrzymanych) jak i pokrzywdzonych, działając przy tym na terenie całego kraju.

 

W zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, w aspekcie karnym oferujemy Państwu usługi polegające na:

 • reprezentowaniu Spółki przed organami ściągania oraz przed sądami w zakresie spraw wszczętych na podstawie przepisów ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych na każdym etapie postępowania karnego;
 • reprezentowaniu Spółki przed organami ścigania oraz przed sądami w zakresie spraw karnych, w których Spółce przysługuje status pokrzywdzonego;
 • reprezentowaniu osób fizycznych – członków organów oraz pracowników Spółki wezwanych na przesłuchanie w charakterze świadka (świadek może mieć pełnomocnika!) w sprawach karnych związanych z działalnością przedsiębiorstwa.

 

Naszych Klientów reprezentujemy w sprawach:

 • przestępstw korupcyjnych: łapownictwo, płatna protekcja, korupcja gospodarcza;
 • wszelkich rodzajów oszustwa;
 • kradzież, przywłaszczenie mienia Spółki;
 • przestępstw na szkodę pracownika;
 • prania pieniędzy;
 • niegospodarności managerskiej;
 • naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • przestępstw na szkodę wierzyciela;
 • przestępstw zawartych w kodeksie spółek handlowych: np. niezgłoszenie upadłości;
 • przestępstw skarbowe: karuzele vatowskie,;
 • zmów przetargowych;
 • przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów

Zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga specjalistycznego: www.obronca24.pl

Prawo Korporacyjne, M&A

Grono ekspertów Kancelarii Karbowski Rasiński & Partners zapewnia wielopłaszczyznową obsługę prawno-podatkową spółek. W ramach tego obszaru możemy wyróżnić następujące usługi:

⦁ Zakładanie spółki i jej rejestracja;
⦁ Opracowanie projektów aktów korporacyjnych (umowa spółki/statut, uchwały);
⦁ Obsługa prawna zgromadzenia wspólników (w przypadku spółki z o.o.) lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy (w przypadku spółki akcyjnej) oraz posiedzeń rad nadzorczych;
⦁ Kompleksowy audyt prawny poprzedzający nabycie przedsiębiorstwa (due diligence)
⦁ Obsługa transakcji zbycia lub nabycia udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków wspólnika.
⦁ Sporządzanie opinii prawnych na gruncie kodeksu spółek handlowych;
⦁ Uchylenie lub unieważnienie uchwały wspólników.
⦁ Połączenia lub przekształcenia spółek (w tym także przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę z o.o.)
⦁ Rozwiązanie i likwidacja spółek.
⦁ Reprezentowanie w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS).

Kancelaria posiada doświadczenie w przeprowadzeniu wielomilionowych transakcji M&A poprzedzonych badaniem due diligence dla podmiotów m. in. z branży przemysłowej, farmaceutycznej, budowlanej oraz rynku finansowego.

Compliance

W czasie, gdy krajowe i europejskie organy prawodawcze biją rekordy jeśli chodzi o tworzenie prawa, prowadzenie działalności gospodarczej poddawane jest wciąż nasilającej się ekspozycji na ryzyko niezgodności z przepisami prawa oraz wytycznymi regulatorów. Od przedsiębiorcy wymaga się by znał prawo i prowadził swoją działalność zgodnie z jego literą.

Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu Kancelaria wyspecjalizowała się w tworzeniu i obsłudze systemów compliance w przedsiębiorstwie, niezależnie od branży. Istotą compliance jest zapewnienie zgodności działalności przedsiębiorstwa z prawem, regulacjami wewnętrznymi, rekomendacjami organów nadzoru oraz wartościami etycznymi przyjętymi w organizacji. W dobie nadmiaru

Nasze obszary wsparcia:

 • Audyt compliance – polega na weryfikacji sposobu funkcjonowania obowiązujących w Spółce procedur i regulacji pod kątem identyfikacji luk oraz nieprawidłowości wraz z przeprowadzeniem kontroli i testów, którego zwieńczeniem jest raport zawierający rekomendacje dla Spółki. Wykonujemy również audyt pracy komórki compliance lub compliance officera.

 

 • Tworzymy zindywidualizowane procedury compliance. Projektowane przez nas procedury compliance mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa prawnego zarówno Spółce jak i kadrze zarządzającej.

 

 • Compliance HOTLINE. W ramach bieżącego doradztwa compliance zapewniamy m.in. możliwość uzyskania opinii prawnych lub innej porady w formie elektronicznej, bieżącą konsultację telefoniczną i mailowa z opiekunem merytorycznym. Gwarantujemy także pomoc w wykrywaniu nieprawidłowości oraz przestępstw popełnianych na szkodę spółki lub przez osoby, za których czyny spółka ponosi odpowiedzialność

 

 • Oferujemy nauczanie w formie zamkniętych szkoleń dla kadry menadżerskiej; zamkniętych warsztatów dla compliance officer’ów na bazie metody case–study czy też szkolenia dla pracowników w postaci bezpośredniej lub w formie przystępnych webinariów. Szkolenia dotyczą m.in. funkcjonowania zaprojektowanych procedur compliance, antykorupcji, whistleblowingu, wykrywania nieprawidłowości i przestępstw w Spółce oraz  prawidłowej weryfikacji kontrahentów.

 

Oferujemy kompleksową obsługę kanałów zgłoszeniowych oraz udział w postępowaniach wyjaśniających (internal investigation). W ramach wewnętrznego postępowania wyjaśniającego powinno dojść do rzetelnej weryfikacji zgłoszenia od Sygnalisty, a jego efektem powinien być sporządzony raport dla zarządu, w którym zostanie ujęty przebieg postępowania, podjęte czynności dowodowe oraz wnioski, wraz z ewentualnymi rekomendacjami w zakresie działań koniecznych do podjęcia. Oferujemy wsparcie w trakcie prowadzonych postępowań wyjaśniających kładąc nacisk na rzetelność, bezstronność oraz terminowość.

Prawo podatkowe

Usługi doradztwa podatkowego świadczymy w zakresie:

⦁ struktury podatkowej transakcji kapitałowych;
⦁ analizy i audytów prawnych oraz oceny prawidłowości naliczania zobowiązań podatkowych;
⦁ planowania podatków;
⦁ podatku dochodowego od osób prawnych;
⦁ podatku dochodowego od osób fizycznych;
⦁ podatku od towarów i usług;
⦁ podatku od czynności cywilno-prawnych;
⦁ ceł i prawa dewizowego.

Start-UP, IT, IP, RODO

Każdy nowy biznes wymaga szczególnej ochrony prawnej – od pomysłu, aż po realizację.

Wspieramy kompleksowo start-upy z różnych branż, pomagając przede wszystkim w odpowiednim doborze środków prawnych do planowanej działalności.

Ochrona danych osobowych to palący temat, nie tylko w działalności on-line, ale każdego innego przedsiębiorcy. Często naruszamy ustawę nie wiedząc nawet, że przetwarzamy dane osobowe.

Dbając o dane osobowe swoich klientów, a tym samym ich klientów i kontrahentów, przygotowaliśmy kompleksowy pakiet usług związanych z ochroną danych osobowych.

 • Audyt ochrony danych osobowych
 • Dostosowanie procedur ochrony danych osobowych do wymagań prawnych
 • Opracowanie dokumentów Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym
 • Opracowanie wszystkich wymaganych prawem ewidencji
 • Szkolenia dla pracowników
 • Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • Sporządzanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

Prawa konsumenta i Ochrona Konkurencji

Kancelaria zapewnia ochronę prawną konsumentom, oferując m. in. usługi w zakresie:

⦁ reprezentowanie konsumentów w sporach z przedsiębiorcami, zarówno na etapie procesu reklamacyjnego jak i w postępowaniu sądowym.
⦁ dochodzenie roszczeń z tytułu nieuczciwych praktyk rynkowych (ograniczenie konkurencji, zmowa cenowa, dyskryminacja uczestników obrotu gospodarczego).
⦁ przygotowywanie dokumentów określających zasady współpracy na linii sprzedawca-konsument (gwarancje, regulaminy, wzory zgłoszeń reklamacyjnych)

Oprócz tego zapewniamy ochronę uczestnikom obrotu gospodarczego poszkodowanym na skutek działań sprzecznych z zasadą uczciwej konkurencji (np. wskutek zmowy cenowej przedsiębiorców).

Prawo własności intelektualnej

W dynamicznie rozwijającym się sektorze gospodarki cenne aktywa stanowią oparte na wiedzy dobra niematerialne takie jak know-how, utwory, wzory przemysłowe lub użytkowe, czy wynalazki. Aktywa te często przedstawiają niebagatelną wartość, stąd też zachodzi potrzeba zapewnienia im należytej ochrony prawnej. W tym obszarze Kancelaria oferuje m. in. następujące usługi:

 • doradztwo prawne w zakresie prawa autorskiego
 • sporządzanie i opiniowanie umów licencyjnych i umów o przeniesienie praw autorskich
 • opracowanie strategii zarządzania prawami autorskimi
 • dochodzenie należności autorskich
 • ochrona autorskich praw osobistych i majątkowych
 • komercjalizacja wizerunku, umowy z aktorami i modelami
 • reprezentacja w sporach przedsądowych i sądowych w przypadku naruszeń praw autorskich
 • doradztwo przy kampaniach reklamowych
 • wsparcie w relacjach prawnych z organizacjami zbiorowego zarządzania
 • wsparcie działalności wydawniczej, umowy wydawnicze i pokrewne
 • obsługa prawna transakcji związanych ze zbywaniem, przenoszeniem i obciążeniem praw własności przemysłowej
 • opracowywanie koncepcji ochrony know-how (w tym konstruowanie kompleksowych umów o zachowaniu poufności NDA)
 • rejestracja znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów, w procedurach krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych
 • badanie zdolności rejestrowej znaków, wzorów i patentów
 • prowadzenie spraw z zakresu naruszeń praw wyłącznych
 • dochodzenie roszczeń w związku z naruszeniami praw wyłącznych
 • sporządzanie umów związanych z obrotem znakami, wzorami i patentami
 • ochrona renomowanych znaków towarowych
 • ochrona marki i zwalczanie nieuczciwej konkurencji

 

Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z sektora IT, reklamy, produkcji maszyn przemysłowych i ich elementów, a także jednostek naukowo-badawczych.

Prawo Pracy

Kancelaria świadczy usługi także z zakresu prawa pracy – zarówno z perspektywy interesu prawnego pracownika, jak i pracodawcy.

Pracownikom oferujemy m. in. usługi prawne z zakresu:

a) dochodzenia roszczeń z tytułu bezpodstawnego rozwiązania stosunku pracy;
b) dochodzenia wierzytelności z tytułu wypracowanych nadgodzin;
c) reprezentowania w sprawach o ustalenie stosunku pracy;
d) optymalizacji zatrudnienia, uprawnień pracowników związanych z urlopem (w tym urlopami macierzyńskim/ojcowskim i rodzicielskim)

Pracodawcy mogą z kolei uzyskać wsparcie prawne Kancelarii w zakresie:

a) przygotowania i opiniowania wszelkich aktów prawa pracy w tym: umów o pracę, regulaminów, statutów, zarządzeń, polityk prywatności, itp.
b) planowanych zwolnień – zarówno indywidualnych jak i grupowych;
c) migracji pracowników w związku z fuzją lub przejęciem przedsiębiorstwa;
d) sporów zbiorowych;
e) konsultacji pracodawcy z reprezentacją pracowników;

Prawo Budowlane, Nieruchomości i Zamówienia Publiczne

⦁ Spory sądowe i arbitraż w sprawach z zakresu prawa budowlanego
⦁ Sporządzanie oraz negocjowanie umów o roboty budowlane
⦁ Wsparcie przy uzyskaniu wymaganych prawem pozwoleń i decyzji
⦁ Wsparcie przy zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości (zarówno z perspektywy interesu sprzedającego, jak i nabywcy), w tym sporządzenie lub zaopiniowanie przedwstępnej umowy sprzedaży.
⦁ Audyt prawny nieruchomości przed potencjalną transakcją – zbadanie stanu prawnego nieruchomości będące przedmiotem ewentualnej transakcji z wyszczególnieniem potencjalnych ryzyk i zagrożeń.
⦁ Sporządzanie i opiniowanie umów najmu/dzierżawy (zarówno z perspektywy interesu najemcy jak i wynajmującego – w tym podmiotów gospodarczych profesjonalnie zajmujących się wynajmowaniem nieruchomości).
⦁ Analiza umów deweloperskich i dochodzenie roszczeń z tytułu tych umów.
⦁ Doradztwo na rzecz zamawiających oraz wykonawców przy zamówieniach publicznych
⦁ Doradztwo w przedsięwzięciach z zakresu PPP
⦁ Reprezentacja i obrona w procesach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi