Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w witrynie internetowej krpartners.pl


Postanowienia ogólne

§1

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
• Usługodawca: w zależności od treści zapytania o wycenę, podmiotem świadczącym Usługi będzie:

  a) Adwokat Dawid Rasiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRP Kancelaria Adwokacka Adwokat Dawid Rasiński, pod adresem: ul. Zbożowa 38, lok. 110, 40-657 Katowice, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach pod numerem 1854, NIP: 6262924636, REGON: 380988882, tel. + 48 662 002 672, email: d.rasinski@krpartners.pl, dalej jako: „Adwokat Dawid Rasiński”

albo

  b) Adwokat Bartosz Karbowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRP Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartosz Karbowski, pod adresem: ul. Zbożowa 38, lok. 110, 40-657 Katowice, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach pod numerem 1819, NIP: 6482646518, REGON: 380951732, tel. + 48 504 341 981, email: b.karbowski@krpartners.pl, dalej jako: „Adwokat Bartosz Karbowski”.

• Usługi: wszelkiego rodzaju doradztwo prawne, w tym porady prawne (w tym porady telefoniczne), opinie, wzory pism i umów, sporządzane i dostarczane w formie elektronicznej za pośrednictwem internetu.
• Usługobiorca: konsument, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna bądź podmiot, któremu przepisy przyznają zdolność prawną, który zaakceptuje koszt wykonania usługi oraz zrealizuje płatność za Usługę.
• Konsument: osoba fizyczna zawierająca umowę z Usługodawcą w celu nie związanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.
• RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
4. Usługobiorca jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
6. Usługobiorca akceptując regulamin oświadcza, że nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić jakiejkolwiek działalności polegającej na praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w rozumieniu ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049 ze zm.), jak również nie dopuszcza się jakichkolwiek czynów polegających na ukrywaniu dochodów, zatajeniu dochodów, uchylaniu się od płacenia podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych, a także innych czynów, zabronionych przez ustawę z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny skarbowy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2137 ze zm.).

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
§2

1. W celu skorzystania z Usługi konieczne jest posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia elektronicznego zapewniającego stały dostęp do internetu, adresu poczty elektronicznej (e-mail), przeglądarki internetowej umożliwiającej przeglądanie witryn internetowych oraz programu umożliwiającego zapisywanie i odtwarzanie plików pdf i doc.
2. Świadczenie Usług przez Usługodawcę odbywa się w następujący sposób:

  a) Usługobiorca wysyła za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej krpartners.pl/porady-online zapytanie, które powinno zawierać opis stanu faktycznego i problemu prawnego oraz rodzaj usługi, którą jest zainteresowany Usługobiorca (porada ustna, pisemna opinia prawna, przygotowanie projektu pisma, regulaminu, uchwały lub umowy). Usługobiorca akceptuje treść niniejszego regulaminu zaznaczając check-box (ma wówczas możliwość zapoznania się z treścią regulaminu) oraz zapoznaje się z treścią pozostałych check-boxów akceptując je. W razie potrzeby Usługobiorca powinien załączyć do formularza wszystkie niezbędne pliki (np. skany dokumentów). Korzystając z formularza w witrynie internetowej Usługodawcy Usługobiorca podaje imię oraz nazwisko, adres email oraz może podać numer telefonu;
  b) złożenie oferty zawarcia umowy przez Usługobiorcę następuje w momencie wysłania do Usługodawcy prawidłowo wypełnionego formularza zapytania, który przesyłany jest automatycznie na adres mailowy Usługodawcy: kancelaria@krpartners.pl. Wyłączny dostęp do adresu mailowego wskazanego w zdaniu powyżej ma Adwokat Dawid Rasiński oraz Adwokat Bartosz Karbowski. Usługodawca jako potwierdzenie przyjęcia zapytania do wyceny, przesyła na wskazany adres email wiadomość o przyjęciu zapytania do realizacji.
  c) w zależności od treści zapytania ofertowego (rodzaju problemu/zagadnienia prawnego) oraz dostępności prawnika, podmiotem dedykowanym do świadczenia Usługi będzie albo Adwokat Dawid Rasiński albo Adwokat Bartosz Karbowski. Właściwy Usługodawca weryfikuje treść zapytania i przesyła mailowo Usługobiorcy wycenę Usługi (podając cenę brutto) oraz termin jej realizacji lub zadaje pytania dodatkowe w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości co do treści otrzymanego zapytania. Usługobiorca otrzymuje informację o wycenie i terminie realizacji Usługi niezwłocznie od dnia przesłania zapytania (uzupełnienia informacji o zapytaniu), maksymalnie w przeciągu 1 dnia roboczego;
  d) w przypadku akceptacji warunków zawarcia umowy przez Usługobiorcę, powinien on wysłać uzgodnione wynagrodzenie na rachunek bankowy Usługodawcy oraz wysłać wiadomość e-mail zawierającą akceptację warunków umowy oraz potwierdzenie przelewu wynagrodzenia za Usługę;
  e) w momencie wpływu do Usługodawcy wiadomości e-mail od Usługobiorcy zawierającej akceptację warunków zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem zapłaty wynagrodzenia, pomiędzy właściwym Usługodawcą a Usługobiorcą zostaje zawarta umowa na warunkach wynikających z korespondencji e-mail i niniejszego regulaminu. Usługodawca przystąpi do wykonania Usługi celem wykonania Usługi w umówionym terminie.

Wykonanie Usługi
§3

1. Usługodawca przystępuje do realizacji Usługi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Czas na jej realizację liczy się od tego momentu.
2. Realizacja Usługi odbywa się poprzez dostarczenie przez Usługodawcę wiadomości elektronicznej na adres email wskazany przez Usługobiorcę, zawierającej treść np. porady lub załącznik zawierającego np. wzór pisma lub umowy w uzgodnionym terminie. Realizacja Usługi, wedle wyboru Usługobiorcy, może odbywać się także w formie porady telefonicznej lub za pośrednictwem internetowego komunikatora (np. skype).
3. Ewentualne pytania dodatkowe, które nie wchodziły w zakres pierwotnego zapytania lub dotyczące zmodyfikowanego stanu faktycznego podlegają odrębnej wycenie. Odpowiedzi na pytania dodatkowe wchodzące w zakres pierwotnego zapytania udzielane są bezpłatnie.
4. Przy realizacji Usługi Usługodawca może korzystać z usług podwykonawców.

Płatność i faktura VAT
§4

1. Płatność za Usługę odbywa się bezgotówkowo, za pośrednictwem przelewu bankowego lub przekazu pocztowego na rachunek bankowy właściwego Usługodawcy:

  a) Usługodawca Adwokat Dawid Rasiński
  ING Bank Śląski S.A.
  NUMER KONTA: 92 1050 1230 1000 0097 0466 7428
  IBAN: PL 92 1050 1230 1000 0097 0466 7428
  SWIFT: INGBPLPW

  b) Usługodawca Adwokat Bartosz Karbowski
  mBank S.A.
  NUMER KONTA: 64 1140 2004 0000 3002 7798 2490
  IBAN: PL 64 1140 2004 0000 3002 7798 2490
  SWIFT: BREXPLPWMBK

2. Usługobiorca wskazuje w tytule przelewu swoje dane oraz wskazuje na przedmiot umowy, tj. usługę prawną.
3. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana fakturą VAT, która będzie przesyłana w formie elektronicznej. Zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i przepisów wykonawczych stosowanie faktur elektronicznych, obejmuje akceptację przesyłania w tym udostępniania faktur w drodze elektronicznej. W związku z powyższym konieczna jest zgoda Usługobiorcy na taki sposób przesyłania faktur. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości stwierdza się, iż akceptacja niniejszego regulaminu równoznaczna jest także ze za zgodą Usługobiorcy na przesyłanie faktur w formie elektronicznej w rozumieniu wyżej wskazanych przepisów. Za doręczenie faktury przyjmuje się chwilę jej wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy.
4. Faktury VAT wystawiane i dostarczane są w formie elektronicznej, na co Usługobiorca wyraża zgodę.


Odstąpienie od umowy

§5

1. Usługobiorcy będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem internetu.
2. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta możliwe jest w maksymalnym terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje jednak jeśli Usługobiorca otrzymał Usługę, zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, tj. z dnia 9 marca 2017 r. ze zm.), o czym Usługodawca niniejszym informuje.
3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument powinien niezwłocznie zawiadomić właściwego Usługodawcę (Adwokata Dawida Rasińskiego albo Bartosza Karbowskiego), przesyłając na adres email właściwego Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do regulaminu.
5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Usługobiorcy kwotę otrzymaną z tytułu wynagrodzenia za wykonanie Usługi w sposób odpowiadający formie zapłaty wybranej przez konsumenta.

Postępowanie reklamacyjne
§6

1. W przypadku zastrzeżeń co do jakości wykonanej usługi Usługobiorca może złożyć uzasadnioną reklamację, przesyłają na adres siedziby Usługodawcy swoje umotywowane uwagi i żądania.
2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni proponując Usługobiorcy sposób jej rozpatrzenia, bądź wskazując na brak podstaw do jej złożenia.
3. Podstawy reklamacji nie może w szczególności stanowić sytuacja, w której:
• porada/opinia prawna jest niekorzystna dla Usługobiorcy i nie potwierdza przewidywanej przez niego wykładni przepisów,
• porada/opinia wskazuje na jedną z możliwych wykładni obowiązujących przepisów,
• Usługodawca podał nieprawdziwy lub niepełny stan faktyczny sprawy/nie uzupełnił stanu faktycznego.

Ochrona danych osobowych
§7

1. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są w oparciu o obowiązującą u Usługodawcy „Politykę Prywatności”, z którą Usługobiorca jest zobowiązany się zapoznać przed wysłaniem zapytania o wycenę. Treść dokumentu dostępna jest pod adresem: https://www.krpartners.pl/polityka-prywatnosci.


Własność intelektualna

§8

1. Produkty tworzone przez Usługodawcę stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych i stanowią własność Usługodawcy.
2. Usługodawca zezwala Usługobiorcy na korzystanie z utworów do własnych celów w ramach prowadzonej przez Usługobiorcę działalności. Oznacza to, że poza wyżej wskazanym zakresem Usługobiorca nie jest upoważniony do wprowadzania do obrotu treści, których twórcą jest Usługodawca.
3. Wszystkie treści zamieszczone w serwisie, w szczególności: fotografie, grafiki, hasła, teksty, kompozycje graficzne, układy strony i podstron, logotypy, znaki słowno-graficzne korzystają z ochrony na podstawie prawach autorskich i są własnością Usługodawcy.

Postanowienia końcowe
§9

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2020 r.
2. Regulamin jest udostępniany bezpłatnie w serwisie. Usługobiorca ma możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalania jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
3. Regulamin został sporządzony w języku polskim.
4. Usługodawca i Usługobiorca są zobowiązani traktować jako poufne wszelkie udzielone wzajemnie informacje i dokumenty oraz nałożyć takie zobowiązanie poufności na wszystkie osoby mające styczność z nimi.
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Usługobiorca zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
6. Umowy zawierane za pośrednictwem serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.
7. Zmiany dokonane w regulaminie serwisu przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać. W pozostałym zakresie zmiany wchodzą w życie 14 dni po ich opublikowaniu w serwisie. Jeśli przepisy regulaminu ulegną zmianie po zawarciu umowy stosuje się przepisy regulaminu poprzedniego.
8. Żadne z postanowień regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
9. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie, a właściwość sądu określają przepisy obowiązującego prawa.
10. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie znajdą przepisu obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Załącznik:

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko konsumenta)

(adres konsumenta)

KRP Kancelaria Adwokacka
Adwokat Dawid Rasiński/ Bartosz Karbowski1
ul. Zbożowa 38,
40-657 Katowice

e-mail: kancelaria@krpartners.pl

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Ja …………………………………………………………………… (imię i nazwisko) odstę-puję od umowy o świadczenie usługi – udzielenia porady prawnej z dnia …………………………………… (data) dotyczącej ………………………………………………………………………………………………………… (krótki opis tematu).

……………………………………………
(czytelny podpis)

INFORMACJE DODATKOWE:
1) Proszę wybrać właściwego Usługodawcę, to jest osobę, która przesłała Panu/Pani wycenę porady.
2) Pismo należy podpisać i własnoręcznie jego skan/zdjęcie przesłać na adres e-mail usługodawcy lub na adres siedziby pocztą tradycyjną.
2) Zgodnie z regulaminem świadczenia usług przez usługodawcę, odstąpienie od umowy jest możliwe w termi-nie 14 dni od jej zawarcia, jednakże zostaje wyłączone w momencie wykonania usługi.