Konstrukcja umowy NDA. Ochrona informacji poufnych.

Wielu z nas spotkało się w praktyce z umową o ochronie informacji poufnych, zwaną w skrócie NDA. W niniejszym wpisie postaramy wyjaśnić czym jest taka umowa, jakie jest jej znaczenie gospodarcze i jakie elementy powinna zawierać. W dobie rozwoju technologii coraz większą wartość zyskują dobra niematerialne w postaci wiedzy technicznej i pozatechnicznej (know-how) wykorzystywanej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Bezcenna wiedza wymaga zapewnienia należytej ochrony prawnej. Powszechną praktyką pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego, z których co najmniej jeden dysponuje określonym know-how, jest zawieranie odpowiednich umów, których przedmiotem jest ochrona informacji poufnych (NDA). Właściwa konstrukcja umowy NDA wymaga jednak odpowiedniej wiedzy i doświadczenia zawodowego.

Czym są informacje poufne?

W umowie pomiędzy stronami informacje poufne mogą zostać zdefiniowane właściwie w dowolny sposób (z kilkoma wyjątkami). Z reguły informacje poufne stanowią dane, które jednocześnie posiadają walor tajemnicy przedsiębiorstwa. W ustawie o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji znajduje się definicja tajemnicy przedsiębiorstwa, która obejmuje [art. 11 ust. 2 u.z.n.k.]:

“informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.”

W celu właściwego zabezpieczenia interesu strony przekazującej takie informacje warto jednak sprecyzować, czego te informację dotyczą. Można również wskazać przykładowy katalog takich informacji nie ograniczając się jedynie do definicji ustawowej. Należy także pamiętać pamiętać, że informacje poufne nie zawsze muszą być utrwalone na odpowiednich nośnikach. Informacje poufną może stanowić także na przykład przebieg rozmów negocjacyjnych.

Informacje niestanowiące informacji poufnych

Jak wspomniano wcześniej – nie wszystkie informacje można objąć klauzulą poufności. Nie będą stanowiły informacji poufnych, np. takie informacje które były uprzednio (tj. przed ich przekazaniem przez stronę przekazującą) znane stronie otrzymującej lub zostały uprzednio upublicznione. Obowiązek zachowania poufności nie będzie miał także zastosowania jeśli ujawnienia informacji zażąda odpowiedni organ, w związku z prowadzonym postępowaniem.

Czym jest umowa NDA i przez kogo jest ona zawierana?

Umowa NDA (z angielskiego „non-disclosure agreement”) jest umową, którą strony zawierają w celu zapewnienia ochrony prawnej cennych informacji niejawnych. Jej stronami są najczęściej uczestnicy obrotu gospodarczego, którzy w ramach współpracy przekazują sobie informacje poufne. Istotą takiej umowy jest zabezpieczenie informacji poufnych przed ich przedostaniem się „na zewnątrz”.

W jakim celu zawierana jest umowa NDA?

Umowa NDA zawierana jest przede wszystkim w celu zapewnienia ochrony prawnej stronie, która przekazuje takie informacje kontrahentowi. Kompleksowa umowa NDA powinna regulować także zasady odpowiedzialności strony otrzymującej informacje poufne za naruszenie obowiązku zachowania ich w tajemnicy. Celem takich zapisów jest wyposażenie strony poszkodowanej w narzędzia umożliwiające uzyskanie odpowiedniej rekompensaty od kontrahenta.

Jakie kwestie powinna regulować umowa NDA?

  • Definiowanie informacji poufnych
  • Sposób przekazania informacji poufnych
  • Sposób postępowania strony otrzymującej z informacjami poufnymi, w tym zastosowanie odpowiednich procedur lub mechanizmów zabezpieczających
  • Precyzyjne określenie obowiązków strony otrzymującej w zakresie zapewnienia nieujawniania informacji poufnych
  • Odpowiedzialność strony otrzymującej z tytułu naruszenia obowiązku zachowania poufności, w tym zastosowanie kar umownych;
  • Ustalenie okresu trwania obowiązku zachowania poufności

Umowa NDA powinna precyzyjnie regulować wszelkie istotne kwestie, tak aby nie było wątpliwości co do zakresu jej obowiązywania.

Podsumowanie

Podsumowując – konstrukcja umowy NDA może mieć kluczowe znaczenie dla zapewniania należytej ochrony informacji poufnych. Zastosowanie odpowiednich postanowień może zniechęcić kontrahenta do podejmowania prób naruszenia klauzuli poufności, a zarazem skutecznie zmotywować go do należytego zabezpieczenia takich informacji. Właściwie skonstruowana umowa wyposaża stronę przekazującą w odpowiednie narzędzia zmierzające do uzyskania odpowiedniej rekompensaty na wypadek ujawnienia przez stronę otrzymującą poufnych danych.

Konstruowanie inteligentnych umów NDA stanowi przedmiot naszej bieżącej działalności zawodowej. Prawo kontraktowe jest jedną z naszych wiodących specjalizacji.

Więcej wpisów na tematy związane z problematyką prawa zobowiązań znajdziesz na naszym fanpage prowadzonym w serwisie Facebook.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn