grudzień 2020

Aktualności

Konwencja CMR a kary umowne

Okres rozkwitu gospodarczego i pogłębienia integracji w ramach UE sprzyja rozwojowi branży transportowej. Coraz więcej firm, które dotychczas działały tylko na rynku krajowym, decyduje się na transport międzynarodowy. Branża ta podlega jednak dość restrykcyjnym regulacjom prawnym, których niestosowanie może narazić przedsiębiorcę na negatywne konsekwencje. W natłoku zleceń, często zdarza się,

Czytaj więcej >
Aktualności

Kara umowna za każdy dzień i bez limitu

W orzecznictwie sądów od pewnego czasu szereg wątpliwości rodziła kwestia skuteczności zastrzegania kar umownych, naliczanych cyklicznie – np. za każdy dzień, bez określania końcowego terminu naliczania kary ani jej górnego limitu. Przykład 1: W przypadku niewykonania prac objętych umową w terminie określonym w § 2, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego

Czytaj więcej >
Aktualności

Pozorna umowa o dzieło – konsekwencje

Mimo licznych orzeczeń sądów, w Polsce wciąż powszechną praktyką pozostaje zawieranie umów o dzieło, które takowymi są jedynie z nazwy. W ten sposób zleceniodawcy, czy – co gorsza – pracodawcy próbują obejść przepisy i uniknąć dodatkowych obowiązków. Istota umowy o dzieło Zgodnie z definicją kodeksową przez umowę o dzieło przyjmujący

Czytaj więcej >
Aktualności

Kontrakt menadżerski, czyli umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem

Coraz powszechniejszą praktyką w większych spółkach jest ustanawianie osoby, która zarządza przedsiębiorstwem. W Stanach Zjednoczonych, czy w krajach Europy zachodniej jest to w zasadzie standard – każda większa spółka posiada CEO (Chief Executive Officer), czyli Dyrektora Generalnego/Zarządzającego, czy też prościej – menadżera. Stosunki prawne pomiędzy menadżerem, a spółką reguluje tzw. kontrakt

Czytaj więcej >
Aktualności

Culpa in contrahendo, czyli obietnice bez pokrycia

Negocjacje zmierzające do zawarcia umowy Zawarcie umowy – zwłaszcza w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami (b2b) – poprzedzone jest negocjacjami. Panuje powszechne przekonanie, że negocjacje nie wiążą się z żadnymi skutkami prawnymi – mogą zatem być prowadzone z pełną swobodą i dowolnością. Co do zasady pogląd ten jest słuszny – każda ze

Czytaj więcej >
Aktualności

Zakaz konkurencji w umowach B2B

Istota i cel zakazu konkurencji w relacjach b2b Powszechnie stosowany zakaz konkurencji w umowie pomiędzy przedsiębiorcami jest klauzulą umowną zabezpieczającą interesy strony zlecającej poszczególne usługi. W dobie nieustannego i dynamicznego rozwoju gospodarczego coraz więcej branż zmaga się z nadmierną rynkową konkurencją. Skorzystanie z zewnętrznych współpracowników o statusie przedsiębiorcy często wiąże

Czytaj więcej >