klauzule niedozwolone

Aktualności

Kara umowna za każdy dzień i bez limitu

W orzecznictwie sądów od pewnego czasu szereg wątpliwości rodziła kwestia skuteczności zastrzegania kar umownych, naliczanych cyklicznie – np. za każdy dzień, bez określania końcowego terminu naliczania kary ani jej górnego limitu. Przykład 1: W przypadku niewykonania prac objętych umową w terminie określonym w § 2, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego

Czytaj więcej >
Aktualności

Pozorna umowa o dzieło – konsekwencje

Mimo licznych orzeczeń sądów, w Polsce wciąż powszechną praktyką pozostaje zawieranie umów o dzieło, które takowymi są jedynie z nazwy. W ten sposób zleceniodawcy, czy – co gorsza – pracodawcy próbują obejść przepisy i uniknąć dodatkowych obowiązków. Istota umowy o dzieło Zgodnie z definicją kodeksową przez umowę o dzieło przyjmujący

Czytaj więcej >
Aktualności

Kontrakt menadżerski, czyli umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem

Coraz powszechniejszą praktyką w większych spółkach jest ustanawianie osoby, która zarządza przedsiębiorstwem. W Stanach Zjednoczonych, czy w krajach Europy zachodniej jest to w zasadzie standard – każda większa spółka posiada CEO (Chief Executive Officer), czyli Dyrektora Generalnego/Zarządzającego, czy też prościej – menadżera. Stosunki prawne pomiędzy menadżerem, a spółką reguluje tzw. kontrakt

Czytaj więcej >
Aktualności

Culpa in contrahendo, czyli obietnice bez pokrycia

Negocjacje zmierzające do zawarcia umowy Zawarcie umowy – zwłaszcza w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami (b2b) – poprzedzone jest negocjacjami. Panuje powszechne przekonanie, że negocjacje nie wiążą się z żadnymi skutkami prawnymi – mogą zatem być prowadzone z pełną swobodą i dowolnością. Co do zasady pogląd ten jest słuszny – każda ze

Czytaj więcej >
Aktualności

Zakaz konkurencji w umowach B2B

Istota i cel zakazu konkurencji w relacjach b2b Powszechnie stosowany zakaz konkurencji w umowie pomiędzy przedsiębiorcami jest klauzulą umowną zabezpieczającą interesy strony zlecającej poszczególne usługi. W dobie nieustannego i dynamicznego rozwoju gospodarczego coraz więcej branż zmaga się z nadmierną rynkową konkurencją. Skorzystanie z zewnętrznych współpracowników o statusie przedsiębiorcy często wiąże

Czytaj więcej >
Aktualności

Klient Kancelarii ze zgodą na zorganizowanie turnieju gry w Pokera

Z przyjemnością pragniemy poinformować o sukcesie kancelarii. Dzięki staraniom prawników z Karbowski Rasiński & Partners klient kancelarii uzyskał zgodę na organizowanie turniejów gry w pokera w odmianie Texas Holdem. Uzyskanie stosownego zezwolenia, wydawanego przez Ministra Finansów RP wymagało skonstruowania precyzyjnego regulaminu gry, odpowiadającego szczegółowym wymogom określonym w ustawie o grach

Czytaj więcej >