IP Box, a możliwość odprowadzania pięcioprocentowych (5%) zaliczek na podatek dochodowy

W ostatnim czasie prasa wielokrotnie informowała o wydaniu przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) indywidualanej interpretacji podatkowej,  zgodnie z którą podatnik będzie mógł od początku 2020 r. odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy według 5-cio % stawki wynikającej z IP Box. Takie podejście odwracałoby o 180 stopni przyjmowaną dotychczas przez fiskusa metodologię, ale jak się okazuje może ono być nieuzasadnione.

Ulga IP Box

Tytułem przypomnienia należy wskazać, że niedawne zmiany w przepisach wprowadziły od 2019 r. możliwość zastosowania tzw. ulgi IP Box – nowej instytucji przewidującej preferencyjną stawkę podatku dochodowego w wysokości 5-ciu % dla dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 24d ust. 1 ustawy o CIT). Ponieważ do tej kategorii należy autorskie prawo do programu komputerowego, IP Box stało się atrakcyjnym rozwiązaniem dla podmiotów działających w branży IT. Posiadanie kwalifikowanego prawa IP nie jest jedynym warunkiem dla skorzystania z IP Box. Stworzona przez ustawodawcę atrakcyjna możliwość niesie za sobą liczne wątpliwości prawne- niestety wydane przez Ministerstwo Finansów 86-cio stronnicowe objaśnienia podatkowe nie zawsze okazują się pomocne przy ich wyjaśnianiu. Osoby chcące skorzystać z ulgi IP Box muszą zwrócić uwagę m.in. na następujące okoliczności: jaka część dochodów może zostać opodatkowana niższą stawką; czy „program komputerowy” został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony w ramach działalności badawczo-rozwojowej; czy ponoszą koszty kwalifikujące się do obliczenia wskaźnika nexus; w jaki sposób należy wykonywać obowiązki ewidencyjne oraz w jaki sposób rozliczać się według 5-cio % stawki. Właśnie ta ostatnia kwestia stała się ostatnio przedmiotem żywej dyskusji.

Stanowisko Dyrektora KIS

Podejście zaprezentowane ostatnio przez Dyrektora KIS we wspomnianej interpretacji indywidualnej (zob. interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 9.01.2020 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.445.2019.2.AD) umożliwiałoby (a być może nawet nakazywałoby) podatnikom stosującym ulgę IP Box odprowadzanie zaliczek w trakcie roku podatkowego według 5-cio % stawki podatku dochodowego. Jednakże należy zauważyć, że w treści ww. interpretacji Dyrektor KIS uznał jedynie stanowisko podatnika za prawidłowe, nie odnosząc się merytorycznie do kwestii możliwości odprowadzania zaliczek. Dodatkowo omawiana interpretacja została usunięta z Systemu Informacji Podatkowej  (bazy zawierającej wydane interpretacje podatkowe), co może świadczyć o tym, że w niedługim czasie jej treść zostanie zmieniona.

Odprowadzanie zaliczek w trakcie roku podatkowego wg 5% stawki – jakkolwiek pożądane przez część podatników – w myśl wcześniejszych informacji płynących ze strony fiskusa jest niemożliwe. Organy podatkowe do tej pory prezentowały jednolite stanowisko mówiące o tym, iż IP Box jest traktowana jako dodatkowa preferencja podatkowa i tak jak ulga B+R powinna być wykazywana w zeznaniu rocznym. Zgodnie z takim stanowiskiem przedsiębiorcy stosujący tzw. IP Box powinni odprowadzać zaliczki na dotychczasowych zasadach, a ulga powinna być rozliczona dopiero w zeznaniu rocznym (przy składaniu odpowiedniej deklaracji, po zakończeniu roku podatkowego). Podatek nadpłacony w trakcie roku w postaci zaliczek powinien zostać następnie zwrócony przedsiębiorcy stosującemu ulgę IP Box lub zaliczony na poczet jego przyszłych zobowiązań podatkowych.

Takie podejście zostało potwierdzone m.in. w indywidualnych interpretacjach Dyrektora KIS z dnia 24.12.2019 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.552.2019.1.RK oraz z dnia 30.12.2019 r., sygn. 0115-KDWT.4011.2.2019.1.DP. Jest ono również zgodne z obowiązującymi i wiążącymi wytycznymi wskazanymi w objaśnieniach opublikowanych przez Ministerstwo Finansów z dnia 15.07.2019 r. dotyczących tzw. ulgi IP Box, gdzie zostało stwierdzone m.in. że:

  • „(…) Zaliczki na podatek dochodowy podatnik zapłaci na bieżąco w 2020 r. na zasadach ogólnych i dopiero w zeznaniu podatkowym składanym do końca kwietnia 2021 r., obliczając podatek do zapłaty zastosuje 5% stawkę z IP, a 14% różnicę w podatku zapłaconym na bieżąco w postaci zaliczek na podatek potraktuje jak nadpłatę podatku.” (str. 67); oraz
  • „(…) Podatnicy nie mają zatem możliwości skorzystania z tej preferencji w trakcie roku podatkowego, poprzez pomniejszanie zaliczek na podatek dochodowy. Podatnik osiągający dochody z kwalifikowanego IP w ciągu roku podatkowego (na przykład 2019 r.) jest zobowiązany do zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od takich dochodów na zasadach ogólnych, tj. według stawki podstawowej 9% lub 19% ustawy o CIT lub zgodnie z ustawą o PIT według stawki 18% i 32% lub 19%. W kolejnym roku podatkowym (na przykład 2020 r.) podczas składania zeznania podatkowego za rok poprzedni, podatnik wskazuje 5% stawkę podatkową wobec dochodu z kwalifikowanych IP, a nadpłacony podatek podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Podatnikowi, który nie ma takich obciążeń, nadpłata jest zwracana chyba, że złoży wniosek o zarachowanie całej lub części należnej mu sumy na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku ulgi B+R.”(str. 80).

Przypominamy, iż zastosowanie się do wiążących objaśnień podatkowych wydanych przez Ministerstwo Finansów powoduje objęcia podatnika ochroną przewidzianą w Ordynacji podatkowej.

Podsumowanie

Mając na uwadze powyższe, opisaną powyżej pojedynczą  interpretację, traktującą o możliwości odprowadzania zaliczek w ciągu roku podatkowego wg. 5-cio % stawki, należy w tym momencie raczej uznać za przeoczenie urzędników KIS, które zostanie w najbliższej przyszłości skorygowane. Dlatego też rekomendujemy dużo bezpieczniejsze podejście, zgodnie z którym tzw. ulga IP Box jest traktowana jako preferencja podatkowa i być wykazywana w zeznaniu rocznym (po zakończeniu roku podatkowego). Przedsiębiorcy stosujący IP Box powinni odprowadzać zaliczki na dotychczasowych zasadach (czyli według skali lub 19 % PIT), a ulga powinna być rozliczona dopiero w zeznaniu rocznym. Podatek nadpłacony w postaci zaliczek zostanie następnie zwrócony przedsiębiorcom lub zaliczony na poczet ich przyszłych zobowiązań podatkowych.

Autorem publikacji jest dr Piotr Sekulski – Doradca Podatkowy w Kancelarii Karbowski Rasiński & Partners (KRP).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn